I edycja

FORMULARZ

UWAGA: Prosimy o wcześniejszy kontakt z Fundacją
(013 46 40 344) w celu sprawdzenia dostępności miejsc na poszczególne warsztaty.

 

Zgłoszenia prosimy dokonywać wypełniając formularz zamieszczony w poniższym linku, a następnie złożenie go w siedzibie PFRK, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok w godzinach pracy Fundacji (to jest od poniedziałku do piatku w godzinach 8:00-16:00) lub wysłanie go pocztą na powyższy adres.

Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: fundacja@interpiano.pl

 http://interpiano.pl/files/FORMULARZ%20ZG%C5%81OSZENIOWY.pdf

 Terminy warsztatów:

 - warsztaty plastyczne:

15.07 - 26.07.2013r. w godzinach 10:00 - 12:30

 - warsztaty muzyczne:

22.07 - 26.07.2013r. godziny ustalane pod numerem tel. 605-246-200

 - warsztaty fotograficzne:

01.08 - 13.08.2013r. w godzinach 8:30 - 11.30

 

UCZESTNICTWO W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNE!!

PLAKAT

REGULAMIN

Regulamin projektu

„Inspiracja przez sztukę”

 

Objaśnienia  skrótów i używanych terminów:

Organizator Projektu- Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Inspiracja przez sztukę”;

2.      Realizatorem Projektu jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK), ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;

3.      Biuro projektu „Inspiracja przez sztukę” mieści się w siedzibie PFRK, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;

4.      Projekt realizowany jest od 01.06.2013 r. do 30.09.2013 r.

5.      Zasięg projektu: powiat sanocki;

6.      Projekt ma za zadanie zwiększyć aktywność kulturalno-artystyczną 30 dzieci spełniających kryteria uczestnika o których mowa w § 2.

7.      Projekt realizowany jest przez PFRK, przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego.

                                                                      

§ 2

UCZESTNICY PROJEKTU

1.    Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a) – c):

a)   dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat,

b)  zameldowanie na terenie powiatu sanockiego,

c)   o kolejności przyjęć decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

§ 3

ZAKRES WSPARCIA

1.      W ramach Projektu wsparciem zamierza się objąć 30 osoby zameldowane na terenie powiatu sanockiego, po 10 osób na poszczególnych warsztatach.

2.      W ramach Projektu będą przeprowadzone:

- warsztaty fotograficzne  „Młody fotograf” (27 godz.),

- zajęcia plastyczne „Zabawa twórcza- twórczość zabawna” (27 godz.),

- warsztaty muzyczne – „Fortepiano” (27 godz.).

3.      Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2-3 godz. lub według indywidualnych ustaleń.

4.      W ramach Projektu uczestnikom gwarantuje się:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,

- wybrane zajęcia będą miały formę zabawy,

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia,

- koncert inaugurujący nowy rok szkolny 2013/2014 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku,

- wystawę prac i fotografii uczestników, ustawioną przed budynkiem PSM na profesjonalnych wielkoformatowych tablicach wystawowych przez okres 1 miesiąca,

- wydanie folderu zawierającego prace i zdjęcia uczestników.

5.       Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do uczestnictwa
w zajęciach przeprowadzanych w ramach Projektu oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

6.      Dowodem uczestnictwa w zajęciach oraz warsztatach jest osobiste podpisanie się na listach obecności.

7.      Uczestnicy projektu ponoszą koszty dojazdu na zajęcia we własnym zakresie.

 

§ 4

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.      Rekrutacja uczestników do projektu potrwa od 01 czerwca 2013r do dnia 30 czerwca 2013r.

2.      Do Projektu w ramach zakwalifikowanych zostanie 30 osoby, które spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie w § 2.

3.     Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest czytelne wypełnienie i złożenie przez rodzica dziecka formularza zgłoszeniowego do siedziby PFRK (ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok) w godzinach pracy Fundacji, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00, wysłanie go pocztą na powyższy adres lub przesłanie go drogą mailową na adres: fundacja@interpiano.pl.

4.      Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.interpiano.pl oraz w siedzibie PFRK (ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok). Formularz należy złożyć w terminie podanym w pkt.1.

5.      Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie lista 30 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Listy osób zakwalifikowanych do Projektu będą dostępne do wglądu w siedzibie PFRK.

6.      Osoby, które złożyły formularz zgłoszeniowy i zostały zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane telefonicznie.

7.      W przypadku małej ilości zgłoszeń, organizator przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie dzieci z innego przedziału wiekowego. Informacja na ten temat będzie zamieszczona na stronie internetowej www.interpiano.ploraz będzie dostępna w siedzibie PFRK.

 

§ 5

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w zajęciach przewidzianych
w ramach Projektu i potwierdzania swojej obecności na liście obecności.

2. Organizator szkoleń dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika szkoleń
w formie pisemnej.

 

§ 6

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ

1.      Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez pisemne oświadczenie dotyczące przyczyn rezygnacji.

2.      Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Projekt współfinansowany jest z budżetu Województwo Podkarpackiego.

2.      Uczestnik Projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem
w projekcie, prócz dojazdów na zajęcia.

3.      Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.

4.      Organizator projektu zastrzega sobie możliwość nanoszenie zmian do regulaminu
w trakcie trwania projektu.

5.      Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora Projektu.

6.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013r

 

 

                                                         Wiceprezes PFRK    

mgr Janusz Ostrowski