Regulamin

 

Regulamin projektu „Inspiracja przez sztukę”

 Objaśnienia  skrótów i używanych terminów:

Organizator Projektu- Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK)

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Inspiracja przez sztukę”;

2. Realizatorem Projektu jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury (PFRK), ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;

3. Biuro projektu „Inspiracja przez sztukę” mieści się w siedzibie PFRK, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;

4. Projekt realizowany jest od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r.

5. Zasięg projektu: powiat sanocki;

6. Projekt ma za zadanie zwiększyć aktywność kulturalno-artystyczną 40 dzieci spełniających kryteria uczestnika o których mowa w § 2.

7. Projekt realizowany jest przez PFRK, przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego.                                                                     

§ 2

UCZESTNICY PROJEKTU

1. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a) – d):

a)   dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat,

b)  zameldowanie na terenie powiatu sanockiego,

c)   jedna osoba może zapisać się i wziąć udział tylko w jednych warsztatach,

d)  o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

§ 3

ZAKRES WSPARCIA

1. W ramach Projektu wsparciem zamierza się objąć 40 osób zameldowanych na terenie powiatu sanockiego, po 10 osób na poszczególnych warsztatach.
2. W ramach Projektu będą przeprowadzone:

- warsztaty fotograficzne  „Młody fotograf” (27 godz.),

- warsztaty plastyczne „Zabawa twórcza- twórczość zabawna” (27 godz.),

- warsztaty muzyczne – „Fortepiano” (27 godz.).

- warsztaty wokalne „Studio - vocalmania” (27 godz.).

3. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2-3 godz.

4. W ramach Projektu uczestnikom gwarantuje się:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,

- wybrane zajęcia będą miały formę zabawy,

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia,

- koncert inaugurujący nowy rok szkolny 2015/2016 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku,

- wystawę prac i fotografii uczestników, ustawioną przed budynkiem PSM na profesjonalnych wielkoformatowych tablicach wystawowych przez okres 1 miesiąca,

- wydanie folderu zawierającego prace i zdjęcia uczestników.

5. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych w ramach Projektu oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

6. Dowodem uczestnictwa w warsztatach jest osobiste podpisanie się dzieci na listach obecności.

7. Uczestnicy projektu ponoszą koszty dojazdu na zajęcia we własnym zakresie.

 § 4

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Rekrutacja uczestników do projektu potrwa od 01 czerwca 2015r do dnia 30 czerwca 2015r.

2. Do Projektu w ramach zakwalifikowanych zostanie 40 osób, po 10 na każde zajęcia, które spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie w § 2.

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej na wybrane warsztaty oraz akceptacja Regulaminu dostępnych na stronie: www.inspiracja.interpiano.pl

4. Po zakończeniu rekrutacji utworzona zostanie lista 40 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Listy osób zakwalifikowanych do Projektu zostana zamieszczone na stronie www.inspiracja.interpiano.pl  oraz na facebooku.

5. Osoby, które złożyły formularz zgłoszeniowy i zostały zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane o decyzji mailowo.

6. W przypadku małej ilości zgłoszeń, organizator przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie dzieci z innego przedziału wiekowego. Informacja na ten temat będzie zamieszczona na stronie internetowej www.inspiracja.interpiano.pl oraz na facebooku.

 § 5

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w zajęciach przewidzianych w ramach Projektu i potwierdzania swojej obecności na liście obecności.

2. Organizator szkoleń dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika szkoleń w formie pisemnej.

 § 6

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez pisemne oświadczenie dotyczące przyczyn rezygnacji.

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Projekt współfinansowany jest z budżetu Województwo Podkarpackiego.

2. Uczestnik Projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie, prócz dojazdów na zajęcia.

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.

4. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość nanoszenie zmian do regulaminu w trakcie trwania projektu.

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora Projektu.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015r.